Persoanele cazate în camin au dreptul:

a) sa faca parte din comisii studentesti;

b) sa fie alese în comitetul studentesc de camin;

c) sa beneficieze de cazare în camine pe durata anului universitar si sa locuiasca în aceeasi camera cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine;

d) sa faca sugestii si propuneri administratiei si institutiei de învatamânt superior în legatura cu îmbunatatirea conditiilor de viata si studiu în camin;

e) sa participe la toate actiunile studentesti organizate în camin;

f) sa beneficieze de serviciile internului de camin (conform protocolului);

g) sa foloseasca în mod civilizat instalatiile si obiectele de uz comun din inventarul caminului;

h) sa foloseasca lenjeria de pat, cazarmamentul, mobilierul precum si alte bunuri din dotarea caminelor;

i) sa beneficieze gratuit de serviciile puse la dispozitie de salariatii caminelor si cantinelor conform sarcinilor de serviciu ale acestora;

j) sa reclame orice situatie care vine în contradictie cu prevederile prezentului regulament si cu normele sociale de convietuire în camin;

k) sa sesizeze organele de ordine publica, administratia si comitetul studentesc de camin în cazul în care constata abateri grave de la normele de comportament civilizat, care se petrec în campusul universitar;

l) sa primeasca vizitatori, în conditiile stabilite de prezentul Regulament si prevazute în contractul de închiriere.

m) pot fi scutiti de la plata taxelor de camin studentii orfani de ambii parinti care se încadreaza

în urmatoarele criterii:

1) acestia trebuie sa depuna la Directia Administrativa un dosar care sa cuprinda: cerere, adeverinta din care sa reiasa calitatea de student si copie dupa actele doveditoare (certificate deces). Dosarul va fi înaintat catre Prorectorul responsabil cu managementul economic si financiar si probleme sociale ale studentilor.

n) pot fi scutiti de la plata taxelor de camin si studentii orfani de un parinte care au îndeplinite cerintele solicitate la punctul precedent (lit.m, pct.1) si suplimentar îndeplinesc urmatoarele criterii:

1) sa aiba maxim 2 restante pentru facultatile cu profil tehnic, iar pentru facultatile cu profil socio-uman maxim o restanta.

2) nu beneficiaza de bursa sociala;

3) care beneficiaza de aceasta si obtin venituri nete lunare/membru de familie de pâna la 50 % din salariul minim pe economie.

Pentru toate criteriile suplimentare trebuie sa faca dovada cu actele doveditoare.